Obchodní podmínky

XV.   Upozornění

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího pro všechny smluvní vztahy vzniklé odesláním objednávky z on-line objednávkového systému www.obchod.prostavbu.cz a doplňují tak Všeobecné obchodní podmínky společnosti PROSTAVBU s.r.o. závazné pro všechny smluvní vztahy se společností PROSTAVBU s.r.o.
I. Základní ustanovení
 • Prodávající je obchodní firma PROSTAVBU s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, 63900 Brno, IČO 25599780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37311 (dále jen "prodávající"). Prodávající je zároveň provozovatelem objednávkového systému www.obchod.prostavbu.cz a při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Kupující je každý, kdo se zaregistruje nebo odešle objednávku prostřednictvím systému www.obchod.prostavbu.cz (dále jen "kupující").
 • Spotřebitel je kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a objednané zboží a služby nepoužívá pro podnikání. Je-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v platném znění.
 • Kupující, který nakupuje zboží či užívá služby za účelem svého podnikání s tímto zbožím nebo službami není spotřebitel. Není-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb. v platném znění.
 • Registrací v tomto on-line objednávkovém systému nebo odesláním on-line objednávky z tohoto systému nebo při navázání jiné obdobné elektronické komunikace na dálku s prodávajícím prostřednictvím tohoto systému kupující výslovně potvrzuje:
  1. že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a s Reklamačními podmínkami prodávajícího a bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky,
  2. že akceptuje výši ceny objednaného zboží, včetně všech uvedených příplatků a poplatků, platnou v den odeslání objednávky, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak,
  3. že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu těchto obchodník podmínek.
 • Zasláním nebo odesláním e-mailu kupujícímu se rozumí odeslání e-mailu na "Kontaktní e-mail", tedy e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při registraci nebo odeslání on-line objednávky.
 • On-line objednávkou se rozumí objednávka zaslaná prostřednictvím on-line objednávkového systému www.obchod.prostavbu.cz.
 • Má-li být jakákoliv skutečnost oznámena prodávajícím kupujícímu, považuje se takové oznámení za řádně doručené kupujícímu i tehdy, kdy:
  1. prodávající doručil písemné oznámení do poštovní schránky kupujícího označené jeho jménem v místě jeho bydliště na adrese uvedené v objednávce kupujícího,
  2. nebo prodávající odeslal oznámení kupujícímu doporučeně, avšak adresát nebyl doručovatelem zastižen a ani si následně nevyzvedl doporučené psaní na příslušné poště ve standardní lhůtě jejího uložení,
  3. prodávající odeslal oznámení e-mailem kupujícímu, přičemž prodávajícímu nebylo ani v přiměřené lhůtě vráceno informační oznámení poskytovatele emailové služby o nedoručení takového emailu nebo o jiné skutečnosti, na základě níž nemohlo dojít k doručení dané emailové zprávy.
 • Uveřejnění nabízeného zboží prodávajícím v tomto on-line objednávkovém systému není návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, ale pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností prodávajícího a nezakládá tak prodávajícímu žádné závazky vůči kupujícímu.
 • Nabídka zboží je platná vždy po dobu určenou u každého konkrétního zboží v rámci specifikace zboží, přičemž pokud doba platnosti nabídky není výslovně uvedena, má se vždy za to, že nabídka zboží platí do odvolání.
 • Platnost všech akčních nabídek nebo slev je do vyprodání zásob nebo do ukončení akce prodávajícím.
 • Kupující potvrzuje a prohlašuje, že souhlas s těmito obchodními podmínkami a s reklamačními podmínkami prodávajícího učiněný elektronickou formou zejména tak, že při realizaci objednávky kupující potvrdí, že provedením dokončení či odesláním objednávky bez výhrad souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami, se mezi účastníky považuje za souhlas písemný a veškerá ujednání obchodních a reklamačních podmínek za sjednaná písemně. Tam kde tedy zákon výslovně vyžaduje pro taková ujednání písemnou formu, má se mezi účastníky za to, že tato byla řádně dodržena a provedena již odsouhlasením obchodních a reklamačních podmínek touto elektronickou formou.

II. Zpracování a ochrana osobních údajů
 • Prodávající, který je zároveň provozovatel tohoto on-line objednávkového systému je také správcem a současně zpracovatelem osobních údajů, registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. číslem 00045110.
 • Informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou zpracovány v samostatném dokumentu: 
  Zpracování osobních údajů
 • Tyto internetové stránky také obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

III. Odeslání objednávky a vznik kupní smlouvy
 • Objednávka odeslaná prostřednictvím on-line objednávkového systému www.obchod.prostavbu.cz je považována za návrh kupní smlouvy.
 • Prodávající potvrdí kupujícímu doručení on-line objednávky zasláním informačního e-mailu. Toto potvrzení není ještě považováno za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím.
 • K uzavření kupní smlouvy dochází až přijetím (akceptací) on-line objednávky prodávajícím. O tomto přijetí (akceptaci objednávky) informuje prodávající kupujícího odesláním e-mailu se závazným potvrzením přijetí objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Podmínkou přijetí on-line objednávky prodávajícím je správné a úplné vyplnění veškerých požadovaných údajů v objednávkovém formuláři kupujícím.
 • Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení odeslané on-line objednávky dalším vhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemnou formou. Objednávka není platná a kupní smlouva v takovém případě nevznikne, dokud kupující požadovaným způsobem potvrzení objednávky neprovede.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout on-line objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy bez udání důvodu, zejména pak pokud nastanou okolnosti, pro které není schopen objednávku plnit.
 • Doručená objednávka kupujícího se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany prodávajícího:
  1. jestliže prodávající vyrozumí kupujícího, že objednávku či její část nepřijímá či odmítá
  2. v případě, že prodávající nepotvrdí kupujícímu závazné přijetí objednávky nejpozději do 10-ti pracovních dnů od jejího odeslání kupujícím.

IV. Změna nebo zrušení objednávky
 • Kupující má právo zrušit on-line objednávku bez udání důvodu pouze před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího, tj. do vzniku kupní smlouvy. Zrušení musí být provedeno vždy písemnou formou (e-mailem, faxem) a stává se účinným okamžikem doručení prodávajícímu.
 • V případě zrušení již závazně potvrzené objednávky (tedy po vzniku kupní smlouvy) musí s jejím zrušením souhlasit prodávající a v takovém příadě je kupující povinen uhradit prodávajícímu případnou škodu vzniklou tímto jednáním. Právo na odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele v zákonné lhůtě, jak je specifikováno níže, není dotčeno.
 • Prodávající je oprávněn zrušit již přijatou a potvrzenou on-line objednávku, nebo její část, v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává či z jiného důvodu ho prodávající již není schopen pro kupujícího zajistit. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou nebo část kupní ceny, vrátí prodávající nejpozději do 14-ti dnů odpovídající částku převodem na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu kupujícího.
 • Pokud je objednané zboží možno dodat, avšak došlo ke změně podmínek dodávky daného zboží (zboží je možno dodat v jiné ceně, kvalitě, či provedení), je prodávající povinen bezodkladně vyrozumět o této skutečnosti kupujícího s žádostí o vyjádření, zda má kupující zájem o zboží za takto změněných podmínek:
  1. jestliže se kupující vyjádří prodávajícímu ve lhůtě určené prodávajícím, že má zájem o zboží i za změněných podmínek, považuje se takové vyrozumění za novou objednávku a dále se postupuje jako u nové objednávky,
  2. pokud nemá kupující zájem o dodání zboží za takto změněných podmínek má právo odstoupit od kupní smlouvy se všemi vyplývajícími důsledky.
 • Prodávající je rovněž oprávněn zrušit objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena ve stanoveném termínu. Platba ze strany kupujícího se považuje za řádně uhrazenou v případě, že je nejpozději v den splatnosti (uvedeném v informačním e-mailu nebo na pro forma faktuře) řádně a úplně připsána na účet prodávajícího.

V. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem
 • Pokud je kupujícím spotřebitel, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu - v souladu se zákonem 89/2012 Sb., občanským zákoníkem dle §1829. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je také Vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, které je přístupné na internetových stránkách prodávajícího, jehož náležitosti stanoví pode ustanovení § 1820 odst. 2 občanského zákoníku prováděcí právní předpis - nařízení vlády č. 363/2013 Sb. V případě odstoupení je kupující povinen:
  1. o tom nejprve písemnou formou (fax, e-mail, dopis) na Formuláři pro odstoupení od smlouvy, který je přístupný na internetových stránkách prodávajícího, informovat prodávajícího s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či adresy pro vrácení peněz,
  2. poté pouze nepoškozené zboží se všemi prodejními doklady neprodleně zaslat, nebo osobně doručit, v původním obalu (pokud je to z povahy věci možné), kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd., na adresu provozovny prodávajícího.
 • Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty. Zboží musí být vráceno v souladu s ust. § 1831 občanského zákoníku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Spotřebitel nemůže odstoupit podle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, (např. veškeré vnitřní i venkovní parapetní desky řezané na míru, tj. pokud jsou dodávány v jiné než maximální délce; plotové plaňky z PVC pokud jsou dodávány v jiné než 6ti metrové délce, nebo jsou osazené krytkou; nestandardní barvy a dekory obkladů nebo plastových palubek, které nemá prodávající standardně skladem a jsou vyrobeny či objednány pouze na základě objednávky kupujícího, apod.),
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • Kupujícímu bude při splnění všech uvedených podmínek pro vrácení zboží vrácena kupní cena vráceného zboží v plné výši. Kupující však nemá nárok na vrácení ceny za dopravu zboží a všech ostatních expedičních, manipulačních a jiných poplatků účtovaných k ceně zboží v části, která převyšuje nejlevnější prodávajícím nabízený způsob dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijatou kupní cenu a náklady na jeho dodání dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že ze zboží odeslal.
 • Prodávající kupujícího v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku upozorňuje, že kupující v případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Vrácené zboží je kupující povinen zasílat pouze způsobem předem dohodnutým s prodávajícím. Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození až do jeho doručení. Zaslání zboží zpět prodávajícímu na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty, vráceny zpět odesílateli a vedeny dále jako nevrácené.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 • Prodávající neprodleně po obdržení vraceného zboží zašle na adresu kupujícího fakturu - dobropis na vrácené zboží a kupující je povinen zaslat jednu potvrzenou kopii zpět na adresu prodávajícího.
 • Prodávající uhradí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky ve smyslu ust. § 1832 převodem na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu kupujícího.
 • Ustanovení čl. "Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem" se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitelem.

VI. Dodání zboží - obecné podmínky
 • Místem plnění (dodání zboží) je dodací adresa kupujícího uvedená v objednávce, nebo v případě osobního odběru adresa provozovny prodávajícího.
 • Za dodání zboží se považuje jeho prokazatelné doručení na dodací adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v případě osobního odběru převzetí zboží kupujícím nebo kupujícím zmocněnou osobou.
 • Ke každé dodávce vystavuje prodávající daňový doklad (fakturu nebo prodejku). Tento doklad je přibalen k dodávanému zboží, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném dodání daňového dokladu. V takovém případě pak obsahuje dodávané zboží pouze dodací list.
 • Dodání zboží probíhá v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.
 • O tom, že je objednané zboží předáno k expedici nebo připraveno k osobnímu odběru, je kupující vždy informován zasláním e-mailové zprávy s informací o změně stavu objednávky.
 • Při dodání zboží na dodací adresu je kupující povinen zajistit složení zboží z dopravního prostředku přepravce vlastními silami a prostředky a v co nejkratším čase.
 • Nepřevezme-li kupující zboží z důvodů na jeho straně (např. nesprávně uvede dodací adresu, v dohodnutém termínu není na místě dodání přítomen kupující nebo jím určená osoba nebo kupující není schopen uhradit kupní cenu v případě hotovostní úhrady nebo dobírky, popř. není schopen složit zboží), nese kupující veškeré náklady spojené s marným nebo opakovaným dodáním v plné výši.

VII. Dodání zboží - dodací lhůty
 • Dodací lhůta začíná běžet, v závislosti na tom, jak bylo stranami v kupní smlouvě ujednáno :
  1. dnem vzniku kupní smlouvy (tj. od závazného potvrzení objednávky prodávajícím) za podmínky, že kupující poskytl prodávajícímu všechny požadované podklady a údaje nutné pro vyřízení objednávky,
  2. nebo dnem připsání fakturované částky na účet prodávajícího v případě platby předem nebo zálohy.
 • Pro dodací lhůtu celé objednávky je rozhodná nejdelší z dodacích lhůt u jednotlivých položek objednávky, dílčí plnění je možné pouze po předchozí dohodě s prodávajícím.
 • Pro dodací lhůtu je rozhodné skladové množství objednaného zboží aktuální v okamžiku vzniku kupní smlouvy, tedy v okamžiku potvrzení závazného přijetí (akceptace) objednávky kupujícím.
 • Není-li uvedeno jinak, pak platí tyto standardní dodací lhůty:
  1. v případě, že je veškeré objednané zboží v okamžiku vzniku kupní smlouvy v dostatečném množství skladem u prodávajícího:
   1. může při osobním odběru kupující zboží odebrat ihned po závazném přijetí objednávky prodávajícím, a to v pracovní době odběrního místa prodávajícího
   2. při zvolené dopravě přepravní službou je zboží obvykle expedováno do 3 pracovních dnů od závazného přijetí objednávky, nejpozději však do 10 pracovních dnů od závazného přijetí objednávky
   3. při zvolené dopravě dodavatelem je zboží expedováno v závislosti na aktuálních možnostech prodávajícího ve lhůtě, kterou prodávající telefonicky nebo e-mailem dohodne s kupujícím
  2. v případě, že objednávka obsahuje zboží upravované na míru (typicky okenní parapety, plotové plaňky, apod.):
   1. bude k osobním odběru zboží nachystáno obvykle do 5 pracovních dnů od závazného přijetí objednávky prodávajícím, nebo pokud si vyžádá úprava zboží delší lhůtu, budete o tom prodávající informovat kupujícího
   2. při zvolené dopravě přepravní službou je zboží obvykle expedováno do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, nebo pokud si vyžádá úprava zboží delší lhůtu, budete o tom prodávající informovat kupujícího
   3. při zvolené dopravě dodavatelem je zboží expedováno v závislosti na aktuálních možnostech prodávajícího ve lhůtě, kterou prodávající telefonicky nebo e-mailem dohodne s kupujícím
  3. v případě, že objednávka obsahuje položky zboží, které v okamžiku vzniku kupní smlouvy nejsou v dostatečném množství skladem u prodávajícího, nebo zboží, které prodávající standardně nemývá skladem
   1. bude k osobním odběru zboží nachystáno v "Obvyklé dodací lhůtě" uvedené v detailu zboží, počítáno od závazného přijetí objednávky prodávajícím
   2. při zvolené dopravě přepravní službou je zboží obvykle expedováno následující pracovní den (nejpozději však do 10 pracovních dnů) po "Obvyklé dodací lhůtě" uvedené v detailu zboží, počítáno od závazného přijetí objednávky prodávajícím
   3. při zvolené dopravě dodavatelem je zboží expedováno ve lhůtě, kterou prodávající telefonicky nebo e-mailem dohodne s kupujícím
 • O tom, že objednané zboží je již připraveno k osobnímu odběru, nebo že bylo expedováno, je kupující vždy informován zasláním e-mailové zprávy s informací o změně stavu objednávky.
 • Expedováním zboží se rozumí jeho předání k dopravě. Zboží je obvykle doručováno zákazníkovi v následující pracovní den po odeslání oznámení o expedici.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení obvyklé dodací lhůty, uvedené v detailu každé položky zboží. O změně dodací lhůty bude kupujícího informovat telefonicky nebo e-mailem. Nedodá-li pak prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené prodloužené lhůtě, je kupující oprávněn od kupní smlouvy nebo její části odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být vždy písemnou formou (faxem, e-mailem).
 • Kupující není oprávněn po prodávajícím požadovat jakoukoliv náhradu škody, která jemu nebo třetí straně byla způsobena z důvodu nedodržení dodací lhůty či odstoupení od kupní smlouvy z důvodu nedodržení dodací lhůty.

VIII. Dodání zboží - způsoby a cena
 • Pokud kupující před odesláním objednávky zvolí jako způsob dopravy osobní odběr, bude objednané zboží připraveno k odebrání v provozovně prodávajícího.
 • Pokud kupující zvolí dodání zboží na dodací adresu, bude dodávka realizována podle způsoby dopravy, který kupující zvolil před odesláním objednávky:
  1. při volbě dopravy dodavatelem bude zboží dodáno na zvolenou dodací adresu přímo prodávajícím nebo jím najatým přepravcem
  2. při volbě dopravy přepravní službou bude zboží dodáno na zvolenou dodací adresu smluvní přepravní službou.
 • Za dodání zboží na dodací adresu můžou být účtovány k ceně zboží další poplatky o jejichž výši je kupující vždy informován před odesláním on-line objednávky. Poplatky za dodání zboží (cena dopravy) se stanovují následovně:
  1. při volbě dopravy osobní odběr se neúčtují žádné poplatky
  2. při volbě dopravy dodavatelem je cena za dopravu stanovena v závislosti na přepravní vzdálenosti a celkové výši ceny objednávky, se vzrůstající přepravní vzdáleností cena stoupá, naopak za výši celkové ceny objednávky je z této ceny poskytována sleva
  3. při volbě dopravy přepravní službou závisí cena za dopravu pouze na celkové hmotnosti objednávky (ta se průběžně zobrazuje v nákupním košíku) a nezávisí ani na přepravní vzdálenosti, ani na výši ceny objednávky.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob dopravy zvolený kupujícím při odeslání on-line objednávky v závislosti na druhu a množství dopravovaného zboží. Pokud by tato změna znamenala zvýšení ceny za dopravu, projedná novou cenu s kupujícím předem.

IX. Dodání zboží - kontrola dodávky
 • Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, a to takovým způsobem, aby mohl zjistit s vynaložením obvyklé pozornosti zjevné vady zboží.
 • Při dodání zboží na dodací adresu kupujícího je kupující povinen zkontroloval obsah dodávky bezprostředně při převzetí zboží od dopravce a za přítomnosti osoby, jež provedla dopravu. Podepsáním přepravního nebo dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad a kompletní.
 • Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozené, zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu nebo pokud má zboží zjevné vady, je kupující povinen tyto skutečnosti vyčerpávajícím způsobem napsat přímo do přepravního listu (je-li dopravcem třetí osoba, obvykle přepravní služba) nebo do dodacího listu (v případě závozu dodavatelem) za přítomnosti osoby, jež provedla dopravu.
 • Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách dodávky na přepravním nebo dodacím listě, na pozdější reklamace druhu, množství, zjevných vad nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel a reklamační řízení nebude zahájeno.

X. Ujednání o cenách
 • Veškeré uvedené ceny jsou smluvní.
 • Veškeré ceny, slevy a akční nabídky zde uvedené jsou platné pouze při objednání prostřednictvím tohoto on-line objednávkového systému.
 • Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn zde uvedených cen.

XI. Platební podmínky
 • Platba za objednané zboží v tomto on-line objednávkovém systému může být uskutečněna:
  1. v hotovosti při převzetí zboží
  2. v hotovosti dobírkou při převzetí zboží
  3. převodem na účet prodávajícího před dodáním zboží
  4. převodem nebo hotovostně na fakturu se splatností po dodání zboží, pokud má kupující uzavřenou rámcovou kupní smlouvu s prodávajícím a prodej na fakturu je dohodnut oběma stranami.
 • Za jednotlivé způsoby platby můžou být účtovány poplatky nebo poskytnuty slevy, o kterých je kupující vždy informován před odesláním on-line objednávky.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob platby zvolený kupujícím při odeslání on-line objednávky a před potvrzením objednávky požadovat od kupujícího provedení platby předem nebo uhrazení zálohy na objednané zboží. Děje se tak zejména při objednání zboží nestandardních rozměrů, upravovaného na míru nebo u zboží, které nemá prodávající na skladě nebo u objednávek většího rozsahu.
 • Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazení dobírky nebo uhrazením celé částky v hotovosti prodávajícímu.
 • Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není prokazatelně dohodnuto jinak.

XII. Práva z vadného plnění, reklamace a záruky
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a záruční podmínky jsou upraveny Reklamačními podmínkami prodávajícího, které jsou nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

XIII. Nebezpečí škody na zboží

XIV. Výhrada vlastnictví

XV. Upozornění
 • Zobrazení barevnosti na monitoru nebo jiném zobrazovacím zařízení nemusí odpovídat barvě a odstínu skutečného produktu.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že informace o zboží uvedené na těchto stránkách jsou většinou přebírány od třetích stran a mohou proto obsahovat nepřesnosti, nemůžeme bezvýhradně garantovat jejich informační hodnotu. Neneseme tedy odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout použitím informací z těchto nebo jiných námi provozovaných stránek.
 • Informace o možnostech použití předmětu koupě, technické poradenství - obzvláště návod k obsluze a údržba předmětu koupě - a další údaje jsou poskytovány dle nejlepšího vědomí, avšak nezávazně a při vyloučení ručení, ledaže by prodávající porušil své povinnosti záměrně nebo hrubou nedbalostí. Informace kupujícího neosvobozují od vlastní kontroly zboží a materiálů na jejich způsobilost pro plánované procesy a účely.

XVI. Závěrečná ustanovení
 • Pokud si smluvní stranu sjednaly v kupní smlouvě, rámcové smlouvě nebo jiném písemném dokumentu odlišná ujednání mají tyto vždy přednost před těmito Obchodními podmínkami jakožto i před Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti PROSTAVBU s.r.o..
 • Tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas. Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.
 • Hovorné na telefony uvedené na těchto stránkách je účtováno dle standardního ceníku Vašeho telekomunikačního operátora. Prodávající neúčtuje kupujícím žádné náklady, vznikající použitím komunikačních prostředků na dálku.
 • Veškeré poplatky a náklady spojené s převodem finančních prostředků hradí kupující.
 • Kupující není oprávněn práva z kupní smlouvy převádět na třetí osoby.
 • Tyto Obchodní podmínky jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 • Pro všechny spory vyplývající z této kupní smlouvy je aplikováno výhradně právo České republiky. Kupní právo Evropské unie (CISG) je přitom vyloučeno.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2017 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Pokud máte v jakémkoliv aspektu našich Obchodních podmínek nejasnosti, pochybnosti, či Vám některá jejich část nevyhovuje, kontaktujte nás.
Informace o ochraně a zpracování osobních údajů dle GDPR: Zpracování osobních údajů

Vyhledávání

 
Podrobné vyhledávání
Nahrávám strom......

PRODUKTY

Aktuality

Nový VZORNÍK FÓLIÍ DECOR
pro plastové palubky Profi a Nordica a fasádní obklady Multipaneel a vinyPlus.


Novinka - obklady Vilo SPC


Novinka - lamelové obklady
LINERIO WOOD a MONO


Výprodej fasádních desek vinyTherm - slevy 40-60 % !!!


Nejširší výběr interiérových plastových obkladů Vilo Motivo.
Více než 50 dekorů nabízíme okamžitě dostupných skladem!


Nejprodávanější dekory fasádního obkladu vinyStone - Basalt, Granit a Bordeaux - můžete mít hned, máme je skladem!


Nejste si jisti výběrem barvy nebo dekoru? U většiny sortimentu vám zdarma pošleme vzorek poštou!


Další aktuality najdete na
HLAVNÍ STRÁNCE

Volná místa

Momentálně nikoho nehledáme :)

Sledujte nás

Anketa

Rychlá navigace: Hlavní stránka  Obchodní podmínky

Přehled a dokončení objednávky

Celková hmotnost zboží:  0,00 kg
Celková cena bez DPH:  0,00 Kč
Celková cena s DPH:  0,00 Kč

Přihlášení uživatele:

 

Nová registrace  |  Zapomenuté heslo

obchod.prostavbu.cz

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx